02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


18
>> Sensors(prctec)  
>> GYRO SENSOR   [1]
1
เซ็นเซอร์วัดท่าทางการเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล(SPI Interface), มี digital filter กรองความถี่สูงและต่ำ, วัดและวิเคาระห์อุณหภูมิภายในตัว ความละเอียดสูง สัญญาณรบกวนต่ำ