02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


18
>> Sensors(prctec)  
>> LIQUID CONCENTRATION SENSOR   [4]
1
เหมาะสำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเข้มข้นของสาร ภายในถังผสมสาร หรือถือพกพาไปวัดตามจุดต่าง ๆ ที่ต้องการวัดก็ได้ (มีให้เลือกแบบจุ่มและแบบ Inline)
2
เหมาะสำหรับการติดตามวัดปริมาณความเข้มข้นของสารที่ไหลอยู่ภายในท่อโดยลักษณะการวัดค่าจะเป็นแบบเชิงเส้น ต่อเนื่อง