02 932 1711
086 360 8600
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prcsense

Product Category


71
>> Premosys  
>> Color and spectral sensors   [1]
1
รายละเอียดสินค้า : CIELab Color Checker รุ่น PR0086S เป็นระบบตรวจวัดสีในสายการผลิตที่ถูกปรับแต่งให้มีมีการวัดสีที่มีความแม่นยำสูง ตั้งแต่การปรับเทียบสีในโรงงานนั้นใช้เครื่อง Spectrometer ที่มีความแม่นยำสูง สีมีค่าเฉลี่ยที่ ~ 1.6 dE ค่าความละเอียดอยู่ที่ + = 0.5 dE. การปรับเทียบโดยผู้ใช้หรือโรงงานสามารถทำให้มีค่าเท่ากับเครื่องวัด Spectrometer ได้
2
รายละเอียดสินค้า : Opacity and Color Analyzer นั้นจะทดสอบสีและความทึบได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือได้และมีความเสถียรภาพยาวนาน ระบบการวัดนี้แบ่งส่วนเป็นส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูงและระบบแหล่งจ่ายแสงที่มีความคงที่ ความกว้างในการวัดสำหรับความทึบแสงนั้นตั้งแต่ 0 – 5 (OD0 – OD5) ในโหมดวัดสีใช้ระบบ CIELAB Color Space ที่มีความเสถียรระยะยาวที่มี dE < 0.2. วงจรการวัดทำงานร่วมกับแหล่งจ่ายแสงที่มีอัตราการสุ่มตัวอย่าง 2 kHz ต่อวินาที และมีตัวรับแสงหลากหลายทำให้มีความหลากหลายในการใช้งาน
3
รายละเอียดสินค้า : CIELab Color Sensor PR0126C อนุญาตให้คุณนำมาใช้กับการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมสำหรับการตรวจจับสี ระบบนี้มีการเปรียบเทียบสมรรถนะของความละเอียดและความคงที่ มีความน่าเชื่อถือของการแยกแยะและประเมินสีที่แม้แต่สีที่สามารถทำได้ยากก็สามารถทำให้สำเร็จได้โดยใช้ข้อกำหนดความคลาดเคลื่อนของ Space Color L*a*b การตรวจจับสีแบบขนานพร้อมกันรวมถึงกระบวนการวัดพิเศษช่วยให้สามารถดูแลความถดถอยของผลกระทบจากสภาพแวดล้อมได้ดีมาก
4
รายละเอียดสินค้า : สามารถใช้เครื่องมือของคอมพิวเตอร์กำหนดรูปแบบได้โดยมีความยาวในการตรวจจับสูงสุด 1.3 m ภายในรูปแบบที่กำหนดไว้ พื้นที่ ที่ต้องการตรวจจับจะถูกกำหนดโดยใช้เคอร์เซอร์ ตรวจจับพื้นที่อิสระได้สูงสุด 10 พื้นที่ที่สามารถน่าเชื่อถือได้และตรวจสอบได้โดยไม่สนใจความเร็วที่ความละเอียด 80 µm (สำหรับความเร็วสูงสุดที่ 100 m/Min)
5
รายละเอียดสินค้า : Mii2 Mobile Color Analyzer PR0084 นั้นมีความแม่นยำสูงและระบบการวัดสีที่มีความไวสูงแล้วแจ้งค่าพารามิเตอร์ทางแสงของวัตถุที่เปล่งแสง มีการส่งข้อมูลแบบ USB 2.0, RS232, และ RS232 TTL มีซอร์ฟแวร์สำหรับการวัดสีออนไลน์รวมอยู่ในขอบเขตการจัดส่ง