02 932 1711
086 360 8600
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prcsense

Product Category


20
>> Sensors(prctec)  
>> MICROWAVE MOTION SENSOR   [2]
1
การประยุกต์ใช้งาน
เครื่องตรวจวัดความเร็วของวัตถุ
เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว
เครื่องตรวจวัดขนาดของอุปกรณ์ต่าง ๆ
ใช้ในงานวิจัยเกี่ยวกับคลื่น Microwave
2
การประยุกต์ใช้งาน
เครื่องตรวจวัดความเร็วของวัตถุ
เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว
เครื่องตรวจวัดขนาดของอุปกรณ์ต่าง ๆ
ใช้ในงานวิจัยเกี่ยวกับคลื่น Microwave
3
การประยุกต์ใช้งาน
ตรวจจับหาตำแหน่งของ วัตถุ
เครื่องเตือนการชน
ตรวจจับหาสิ่งกีดขวาง
ตรวจจับการเคลื่อนไหว
ตรวจวัดระดับต่าง ๆ