02 932 1711
086 360 8600
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prcsense

Product Category


20
>> Sensors(prctec)  
>> MOISTURE SENSOR   [5]
1
ซนเซอร์วัดความชื้นของวัสดุรุ่น MMS Series สำหรับการวัดค่าความชื้นแบบ online ให้สัญญาณออกแบบ analog ใช้วัดความชื้นในวัสดุเช่น วัสดุชนิดผงต่าง ๆ แกลบ ทราย เมล็ดพืช เศษไม้ ขี้เลื่อย กองของวัสดุชิ้นเล็ก ๆ
2
FS1
ใช้สำหรับการควบคุมคุณภาพสินค้าทางการเกษตร เช่นวัดความชื้น ของข้าว ข้าวโพด และเมล็ดพืชโดยการเก็บตัวอย่างมาวัด
3
FS2
วัดค่าความชื้นของข้าวโพดทั้งหมด โดยใช้ตัวอย่าง 300 กรัมในการวัด และเหมาะสำหรับงานทางด้านการเกษตร, ตัวแทนจำหน่าย และอุตสาหกรรมอาหาร
4
FS4
ใช้สำหรับการควบคุมคุณภาพสินค้าทางการเกษตร เช่นวัดความชื้น ของข้าวและข้าวโพด โดยการเก็บตัวอย่างมาวัด
5
BP1
ใช้สำหรับวัดค่าความชื้นของเมล็ดที่มีขนาดเล็ก
6
BM2
ใช้กับการวัดความชื้นในงานทางด้านชีวมวล