02 932 1711
086 360 8600
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prcsense

Product Category


17
>> Panel Meter  
>> Counters   [3]
1
Counter ในกลุ่ม electronic ถูกออกแบบให้ใช้งานสำหรับตรวจ นับสิ่งต่าง ๆ ทางกายภาพ และผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย aplication เช่นการนับเพิ่มขึ้นหรือนับแบบลดลง การนับจำนวนรอบของ การหมุน การควบคุมจังหวะการทำงานของอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้นซึ่งจะทำ ให้ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2
Counter ในกลุ่ม electronic ถูกออกแบบให้ใช้งานสำหรับตรวจ นับสิ่งต่าง ๆ ทางกายภาพ และผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย aplication เช่นการนับเพิ่มขึ้นหรือนับแบบลดลง การนับจำนวนรอบของ การหมุน การควบคุมจังหวะการทำงานของอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้นซึ่งจะทำ ให้ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3
Counter ในกลุ่ม electronic ถูกออกแบบให้ใช้งานสำหรับตรวจ นับสิ่งต่าง ๆ ทางกายภาพ และผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย aplication เช่นการนับเพิ่มขึ้นหรือนับแบบลดลง การนับจำนวนรอบของ การหมุน การควบคุมจังหวะการทำงานของอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้นซึ่งจะทำ ให้ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4
Counter ในกลุ่ม electronic ถูกออกแบบให้ใช้งานสำหรับตรวจ นับสิ่งต่าง ๆ ทางกายภาพ และผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย aplication เช่นการนับเพิ่มขึ้นหรือนับแบบลดลง การนับจำนวนรอบของ การหมุน การควบคุมจังหวะการทำงานของอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้นซึ่งจะทำ ให้ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5
Electronic Counter ในกลุ่ม electronic ถูกออกแบบให้ใช้งานสำหรับตรวจ นับสิ่งต่าง ๆ ทางกายภาพ และผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย aplication เช่นการนับเพิ่มขึ้นหรือนับแบบลดลง การนับจำนวนรอบของ การหมุน การควบคุมจังหวะการทำงานของอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้นซึ่งจะทำ ให้ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6
Electronic Counter ในกลุ่ม electronic ถูกออกแบบให้ใช้งานสำหรับตรวจ นับสิ่งต่าง ๆ ทางกายภาพ และผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย aplication เช่นการนับเพิ่มขึ้นหรือนับแบบลดลง การนับจำนวนรอบของ การหมุน การควบคุมจังหวะการทำงานของอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้นซึ่งจะทำ ให้ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7
Electronic Counter ในกลุ่ม electronic ถูกออกแบบให้ใช้งานสำหรับตรวจ นับสิ่งต่าง ๆ ทางกายภาพ และผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย aplication เช่นการนับเพิ่มขึ้นหรือนับแบบลดลง การนับจำนวนรอบของ การหมุน การควบคุมจังหวะการทำงานของอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้นซึ่งจะทำ ให้ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8
Electronic Counter ในกลุ่ม electronic ถูกออกแบบให้ใช้งานสำหรับตรวจ นับสิ่งต่าง ๆ ทางกายภาพ และผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย aplication เช่นการนับเพิ่มขึ้นหรือนับแบบลดลง การนับจำนวนรอบของ การหมุน การควบคุมจังหวะการทำงานของอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้นซึ่งจะทำ ให้ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9
Electronic Counter ในกลุ่ม electronic ถูกออกแบบให้ใช้งานสำหรับตรวจ นับสิ่งต่าง ๆ ทางกายภาพ และผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย aplication เช่นการนับเพิ่มขึ้นหรือนับแบบลดลง การนับจำนวนรอบของ การหมุน การควบคุมจังหวะการทำงานของอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้นซึ่งจะทำ ให้ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10
Electronic Counter ในกลุ่ม electronic ถูกออกแบบให้ใช้งานสำหรับตรวจ นับสิ่งต่าง ๆ ทางกายภาพ และผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย aplication เช่นการนับเพิ่มขึ้นหรือนับแบบลดลง การนับจำนวนรอบของ การหมุน การควบคุมจังหวะการทำงานของอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้นซึ่งจะทำ ให้ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11
Electronic Counter ในกลุ่ม electronic ถูกออกแบบให้ใช้งานสำหรับตรวจ นับสิ่งต่าง ๆ ทางกายภาพ และผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย aplication เช่นการนับเพิ่มขึ้นหรือนับแบบลดลง การนับจำนวนรอบของ การหมุน การควบคุมจังหวะการทำงานของอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้นซึ่งจะทำ ให้ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
12
Flow เหมาะสำหรับใช้งานกับเครื่องวัดอัตราการไหล (Flow) ชนิดแบบ ใบพัด โดยที่จะรับค่าอัตราการไหลเป็นแบบกระแส แล้วแปลงเป็นค่าที่ สามารถสื่อความหมายได้
13
Flow เหมาะสำหรับใช้งานกับเครื่องวัดอัตราการไหล (Flow) ชนิดแบบ ใบพัด โดยที่จะรับค่าอัตราการไหลเป็นแบบกระแส แล้วแปลงเป็นค่าที่ สามารถสื่อความหมายได้
14
Flow เหมาะสำหรับใช้งานกับเครื่องวัดอัตราการไหล (Flow) ชนิดแบบ ใบพัด โดยที่จะรับค่าอัตราการไหลเป็นแบบกระแส แล้วแปลงเป็นค่าที่ สามารถสื่อความหมายได้
15
Flow เหมาะสำหรับใช้งานกับเครื่องวัดอัตราการไหล (Flow) ชนิดแบบ ใบพัด โดยที่จะรับค่าอัตราการไหลเป็นแบบกระแส แล้วแปลงเป็นค่าที่ สามารถสื่อความหมายได้
16
Flow เหมาะสำหรับใช้งานกับเครื่องวัดอัตราการไหล (Flow) ชนิดแบบ ใบพัด โดยที่จะรับค่าอัตราการไหลเป็นแบบกระแส แล้วแปลงเป็นค่าที่ สามารถสื่อความหมายได้
17
Flow เหมาะสำหรับใช้งานกับเครื่องวัดอัตราการไหล (Flow) ชนิดแบบ ใบพัด โดยที่จะรับค่าอัตราการไหลเป็นแบบกระแส แล้วแปลงเป็นค่าที่ สามารถสื่อความหมายได้
18
Flow เหมาะสำหรับใช้งานกับเครื่องวัดอัตราการไหล (Flow) ชนิดแบบ ใบพัด โดยที่จะรับค่าอัตราการไหลเป็นแบบกระแส แล้วแปลงเป็นค่าที่ สามารถสื่อความหมายได้
19
Ratemeters / tachometers ใช้ในการวัดความเร็วรอบ โดยติด sensor ไว้บริเวณแกนหมุนเพื่อ ความถูกต้องของค่าที่วัดได้ ค่าที่วัดได้สามารถนำไปใช้เพื่อควบคุม ความเร็วให้อยู่ในช่วงที่กำหนด รวมทั้งสามารถนำไปใช้เป็นตัวบอกค่า ความเร็วในขณะนั้น ๆ
20
Ratemeters / tachometers ใช้ในการวัดความเร็วรอบ โดยติด sensor ไว้บริเวณแกนหมุนเพื่อ ความถูกต้องของค่าที่วัดได้ ค่าที่วัดได้สามารถนำไปใช้เพื่อควบคุม ความเร็วให้อยู่ในช่วงที่กำหนด รวมทั้งสามารถนำไปใช้เป็นตัวบอกค่า ความเร็วในขณะนั้น ๆ
21
Ratemeters / tachometers ใช้ในการวัดความเร็วรอบ โดยติด sensor ไว้บริเวณแกนหมุนเพื่อ ความถูกต้องของค่าที่วัดได้ ค่าที่วัดได้สามารถนำไปใช้เพื่อควบคุม ความเร็วให้อยู่ในช่วงที่กำหนด รวมทั้งสามารถนำไปใช้เป็นตัวบอกค่า ความเร็วในขณะนั้น ๆ
22
Timers รับสัญญาณนาฬิกาเข้ามาทางด้าน Input แล้วเพิ่มค่าจำนวนนับ ขึ้นไปเรื่อย ๆ พอถึงค่าที่กำหนดไว้ก็ให้ Output relay ทำงาน ซึ่ง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ได้หลากหลายรูปแบบ ตามต้องการ
23
Timers รับสัญญาณนาฬิกาเข้ามาทางด้าน Input แล้วเพิ่มค่าจำนวนนับ ขึ้นไปเรื่อย ๆ พอถึงค่าที่กำหนดไว้ก็ให้ Output relay ทำงาน ซึ่ง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ได้หลากหลายรูปแบบ ตามต้องการ
24
Timers รับสัญญาณนาฬิกาเข้ามาทางด้าน Input แล้วเพิ่มค่าจำนวนนับ ขึ้นไปเรื่อย ๆ พอถึงค่าที่กำหนดไว้ก็ให้ Output relay ทำงาน ซึ่ง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ได้หลากหลายรูปแบบ ตามต้องการ
25
Timers รับสัญญาณนาฬิกาเข้ามาทางด้าน Input แล้วเพิ่มค่าจำนวนนับ ขึ้นไปเรื่อย ๆ พอถึงค่าที่กำหนดไว้ก็ให้ Output relay ทำงาน ซึ่ง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ได้หลากหลายรูปแบบ ตามต้องการ
26
● 1 input for contact (debounced) max. 30 Hz
● 1 input for electronic max. 15 kHz
● Auto reset or external reset
● LED-Display 14.2 mm red, indicating range 0..999999 Digit
● Max. 4 alarm outputs, relay SPDT or transistor
27
● Counting, length measurement, metering, positioning
● 2 digital input channels for summation- and subtraction
● Integrated transmitter supply
● Max. 4 preselect outputs, relay SPDT or transistor
28
● Counting, length measurement, metering, positioning
● 2 digital input channels for summation- and subtraction
● Integrated transmitter-supply
● Max. 2 preselect outputs, relay SPDT
● Field case with snap lid, cable glands 2xM16x1.5