Product Category


33
>> Surge Protector  
>> Surge Protector   [2]
1
เหมาะที่จะติดตั้งกับวงจรที่มีกระแสไม่เกิน 63A
2
ใช้กับไฟฟ้าเฟสเดียว
เหมาะกับวงจรที่มีกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 63A
3
เหมาะที่จะใช้กับสายสัญญาณสื่อสารจากกระแส Surge
สามารถป้องกันสาย PLCs, ระบบเตือนไฟใหม้และสัญญาณผู้บุกรุก, ระบบป้องกันภัยอื่นๆ, ระบบสื่อสารต่างๆ, ระบบควบคุมภายในโรงงาน รวมถึง ระบบสัญญาณของรถไฟ