Product Category


18
>> Sensors(prctec)  
>> GYRO SENSOR   [1]
1
เซ็นเซอร์วัดท่าทางการเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล(SPI Interface), มี digital filter กรองความถี่สูงและต่ำ, วัดและวิเคาระห์อุณหภูมิภายในตัว ความละเอียดสูง สัญญาณรบกวนต่ำ