02 932 1711
086 360 8600
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prcsense

Product Category


20
>> Sensors(prctec)  
>> GYRO SENSOR   [1]
1
เซ็นเซอร์วัดท่าทางการเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล(SPI Interface), มี digital filter กรองความถี่สูงและต่ำ, วัดและวิเคาระห์อุณหภูมิภายในตัว ความละเอียดสูง สัญญาณรบกวนต่ำ