02 932 1711
086 360 8600
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prcsense

Product Category


20
>> Sensors(prctec)  
>> LIQUID CONCENTRATION SENSOR   [4]
1
เหมาะสำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเข้มข้นของสาร ภายในถังผสมสาร หรือถือพกพาไปวัดตามจุดต่าง ๆ ที่ต้องการวัดก็ได้ (มีให้เลือกแบบจุ่มและแบบ Inline)
2
เหมาะสำหรับการติดตามวัดปริมาณความเข้มข้นของสารที่ไหลอยู่ภายในท่อโดยลักษณะการวัดค่าจะเป็นแบบเชิงเส้น ต่อเนื่อง